STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Regulamin GCI

  REGULAMIN

   

  korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji w Wildze

   

   

   

  § I Ogólne prawa i warunki korzystania

   

   

  1.      GCI jest otwarte od wtorku do soboty od godz. do godz.19.00.

  2.      Z usług świadczonych przez GCI możne korzystać każda osoba, która zapozna się z niniejszym regulaminem oraz wyjaśnieniami pracowników GCI na temat warunków obsługi technicznej sprzętu.

  3.      Do bezpłatnego korzystania z usług GCI są uprawnieni w szczególności:

  ·        Bezrobotni i poszukujący pracy;

  ·        Absolwenci szkół;

  ·        Niepełnosprawni;

  ·        Podopieczni GOPS;

  ·        Młodzież szkolna (pomoc w orientacji zawodowej, umożliwienie korzystania z Internetu, programów komputerowych).

  4.      GCI świadczy odpłatnie usługi wg cennika, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

  5.      Każdy korzystający z komputera ma obowiązek wpisać się do Rejestru Użytkowników GCI.

  6.      W GCI obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i picia napoi.

  7.      Korzystający z usług GCI są obowiązani do pilnowania przyniesionych rzeczy, a za rzeczy pozostawione GCI nie odpowiada.

  8.      Osoby niestosujące się do postanowień regulaminu mogą być pozbawione możliwości korzystania z usług GCI.

   

   

   

   

  § II Korzystanie ze sprzętu

   

   

  1.      Pracownicy GCI sprawują nadzór nad czynnościami operacyjnymi użytkowników.

  2.      Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy oraz do nie zaśmiecania pomieszczeń GCI i zachowania należytej ciszy i spokoju.

  3.      Zabronione jest samodzielne instalowanie w komputerach jakiegokolwiek oprogramowania.

  4.      Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu komputerowego zabrania się:

   • zmiany użytkownika, bądź próby uruchomienia programów jako użytkownik inny niż domyślnie uruchomiony przy starcie systemu;
   • fizycznego i programowego wyłączania bądź resetowania systemu,
   • dokonywania zmian w konfiguracji plików systemu operacyjnego
   • próby blokowania i zakłócania pracy sieci komputerowej;

  5.      Przy korzystaniu ze sprzętu (a zwłaszcza internetu) zabrania się przeglądać stron uznanych powszechnie za szkodliwe społecznie.

  6.      Podczas pracy na komputerach można korzystać z własnych dyskietek i płyt CD za zgodą pracowników GCI.

  7.      Każdy korzystający ze sprzętu komputerowego może edytować (pisać, formatować, przepisywać, rysować, drukować, skanować wniesione lub odnalezione w internecie oraz poradnikach materiały, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami pkt. 5.

  8.      Zabrania się przechowywania swoich prywatnych dokumentów na dyskach komputerów Centrum.

  9.      Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika GCI o wystąpieniu zakłóceń pracy komputera lub innych usterkach technicznych.

  10.  Z jednego stanowiska może korzystać w danej chwili tylko jedna osoba, ewentualnie dwie.

  11.  Osoba korzystająca z danego komputera nie morze zmieniać stanowiska pracy.

  12.  Za szkody wynikłe z niestosowania się do wyżej wymienionych punktów niniejszego regulaminu, osoba zostanie obciążona kosztami ich usunięcia.